أوقات الصلاة / Orario preghiere – Rabi’ I 1440 ربيع الأول‎ 1440

orario preghiere
Data Giorno العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر اليوم Hijri
    al-ᶜishā’ al-maghrib al-ᶜasr al-ẓuhr al-shurūq al-fajr    
    Sera Tramonto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba    
09-nov VEN 18:21 16:51 14:29 11:49 06:45 05:12 الجمعة ١
10-nov SAB 18:20 16:50 14:28 11:49 06:47 05:13 السبت ٢
11-nov DOM 18:19 16:49 14:27 11:49 06:48 05:14 الأحَد ٣
12-nov LUN 18:18 16:48 14:26 11:49 06:49 05:15 الإثنين ٤
13-nov MAR 18:17 16:47 14:26 11:50 06:50 05:16 الثلاثاء ٥
14-nov MER 18:17 16:46 14:25 11:50 06:52 05:17 الأربعاء ٦
15-nov GIO 18:16 16:45 14:24 11:50 06:53 05:18 الخميس ٧
16-nov VEN 18:15 16:45 14:24 11:50 06:54 05:19 الجمعة ٨
17-nov SAB 18:15 16:44 14:23 11:50 06:55 05:20 السبت ٩
18-nov DOM 18:14 16:43 14:22 11:50 06:56 05:21 الأحَد ١٠
19-nov LUN 18:13 16:42 14:22 11:51 06:58 05:22 الإثنين ١١
20-nov MAR 18:13 16:42 14:21 11:51 06:59 05:23 الثلاثاء ١٢
21-nov MER 18:12 16:41 14:21 11:51 07:00 05:24 الأربعاء ١٣
22-nov GIO 18:12 16:40 14:20 11:51 07:01 05:25 الخميس ١٤
23-nov VEN 18:11 16:40 14:20 11:52 07:02 05:26 الجمعة ١٥
24-nov SAB 18:11 16:39 14:19 11:52 07:03 05:27 السبت ١٦
25-nov DOM 18:11 16:39 14:19 11:52 07:05 05:28 الأحَد ١٧
26-nov LUN 18:10 16:38 14:19 11:53 07:06 05:29 الإثنين ١٨
27-nov MAR 18:10 16:38 14:18 11:53 07:07 05:30 الثلاثاء ١٩
28-nov MER 18:10 16:37 14:18 11:53 07:08 05:31 الأربعاء ٢٠
29-nov GIO 18:09 16:37 14:18 11:54 07:09 05:32 الخميس ٢١
30-nov VEN 18:09 16:36 14:17 11:54 07:10 05:33 الجمعة ٢٢
01-dic SAB 18:09 16:36 14:17 11:54 07:11 05:34 السبت ٢٣
02-dic DOM 18:09 16:36 14:17 11:55 07:12 05:35 الأحَد ٢٤
03-dic LUN 18:09 16:36 14:17 11:55 07:13 05:36 الإثنين ٢٥
04-dic MAR 18:09 16:35 14:17 11:55 07:14 05:36 الثلاثاء ٢٦
05-dic MER 18:09 16:35 14:17 11:56 07:15 05:37 الأربعاء ٢٧
06-dic GIO 18:09 16:35 14:17 11:56 07:16 05:38 الخميس ٢٨
07-dic VEN 18:09 16:35 14:17 11:57 07:17 05:39 الجمعة ٢٩
08-dic SAB 18:09 16:35 14:17 11:57 07:18 05:40 السبت ٣٠

Corano, Sura LVII Al-Hadîd (Il Ferro), vers. 20-21

  1. Sappiate che questa vita non è altro che gioco e svago, apparenza e reciproca iattanza, vana contesa di beni e progenie. [Essa è] come una pioggia: la vegetazione che suscita, conforta i seminatori, poi appassisce, la vedi ingiallire e quindi diventa stoppia. Nell’altra vita c’è un severo castigo, ma anche perdono e compiacimento da parte di Allah. La vita terrena non è altro che godimento effimero.
  2. Affrettatevi al perdono del vostro Signore e al Giardino vasto come il cielo e la terra, preparato per coloro che credono in Allah e nei Suoi messaggeri. Questa è la grazia di Allah, che Egli dà a chi vuole. Allah possiede immensa grazia.

Orario preghiere – Muḥarram 1440

Data Giorno العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر اليوم محرم
    ᶜIshā’ Maghrib ᶜAsr ẓuhr shurūq Fajr    
    Sera Tramonto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba    
11-set MAR 20:54 19:24 16:37 13:02 06:39 05:03 الثلاثاء ١
12-set MER 20:52 19:22 16:36 13:02 06:40 05:04 الأربعاء ٢
13-set GIO 20:50 19:20 16:35 13:02 06:41 05:05 الخميس ٣
14-set VEN 20:48 19:18 16:34 13:01 06:42 05:07 الجمعة ٤
15-set SAB 20:47 19:17 16:32 13:01 06:43 05:08 السبت ٥
16-set DOM 20:45 19:15 16:31 13:00 06:44 05:09 الأحَد ٦
17-set LUN 20:43 19:13 16:30 13:00 06:45 05:10 الإثنين ٧
18-set MAR 20:41 19:11 16:29 13:00 06:46 05:11 الثلاثاء ٨
19-set MER 20:40 19:10 16:28 12:59 06:47 05:13 الأربعاء ٩
20-set GIO 20:38 19:08 16:27 12:59 06:48 05:14 الخميس ١٠
21-set VEN 20:36 19:06 16:26 12:59 06:49 05:15 الجمعة ١١
22-set SAB 20:35 19:05 16:24 12:58 06:50 05:16 السبت ١٢
23-set DOM 20:33 19:03 16:23 12:58 06:51 05:17 الأحَد ١٣
24-set LUN 20:31 19:01 16:22 12:58 06:52 05:19 الإثنين ١٤
25-set MAR 20:29 18:59 16:21 12:57 06:54 05:20 الثلاثاء ١٥
26-set MER 20:28 18:58 16:20 12:57 06:55 05:21 الأربعاء ١٦
27-set GIO 20:26 18:56 16:18 12:57 06:56 05:22 الخميس ١٧
28-set VEN 20:24 18:54 16:17 12:56 06:57 05:23 الجمعة ١٨
29-set SAB 20:23 18:53 16:16 12:56 06:58 05:24 السبت ١٩
30-set DOM 20:21 18:51 16:15 12:56 06:59 05:25 الأحَد ٢٠
01-ott LUN 20:19 18:49 16:13 12:55 07:00 05:27 الإثنين ٢١
02-ott MAR 20:17 18:47 16:12 12:55 07:01 05:28 الثلاثاء ٢٢
03-ott MER 20:16 18:46 16:11 12:55 07:02 05:29 الأربعاء ٢٣
04-ott GIO 20:14 18:44 16:10 12:54 07:03 05:30 الخميس ٢٤
05-ott VEN 20:12 18:42 16:08 12:54 07:04 05:31 الجمعة ٢٥
06-ott SAB 20:11 18:41 16:07 12:54 07:05 05:32 السبت ٢٦
07-ott DOM 20:09 18:39 16:06 12:53 07:06 05:33 الأحَد ٢٧
08-ott LUN 20:07 18:37 16:05 12:53 07:07 05:34 الإثنين ٢٨
09-ott MAR 20:06 18:36 16:04 12:53 07:08 05:35 الثلاثاء ٢٩
10-ott MER 20:04 18:34 16:02 12:53 07:09 05:37 الأربعاء ٣٠