أوقات الصلاة / Orario preghiere Cassino – شوال / Shawwàl 1439

orario preghiere

CENTRO ISLAMICO CULTURALE – LA LUCE / المركز الإِسْلامِيّ الثقافيّ – النور

أوقات الصلاة / Orario preghiere Cassino –  شوال / Shawwàl 1439

Data Giorno العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر اليوم Hijri
    al-ᶜishā’ al-maghrib al-ᶜasr al-ẓuhr al-shurūq al-fajr    
    Sera Tramonto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba    
(15/06) VEN 22.40 20.42 17.09 13.05 05.29 03.21 الجمعة ١
(16/06) SAB 22.40 20.42 17.09 13.05 05.29 03.21 السبت ٢
(17/06) DOM 22.41 20.43 17.09 13.06 05.29 03.21 الأحَد ٣
(18/06) LUN 22.41 20.43 17.09 13.06 05.29 03.21 الإثنين ٤
(19/06) MAR 22.42 20.43 17.10 13.06 05.29 03.21 الثلاثاء ٥
(20/06) MER 22.42 20.44 17.10 13.06 05.29 03.21 الأربعاء ٦
(21/06) GIO 22.42 20.44 17.10 13.07 05.29 03.21 الخميس ٧
(22/06) VEN 22.42 20.44 17.10 13.07 05.30 03.22 الجمعة ٨
(23/06) SAB 22.42 20.44 17.10 13.07 05.30 03.22 السبت ٩
(24/06) DOM 22.42 20.44 17.11 13.07 05.30 03.22 الأحَد ١٠
(25/06) LUN 22.42 20.44 17.11 13.07 05.31 03.23 الإثنين ١١
(26/06) MAR 22.42 20.44 17.11 13.08 05.31 03.23 الثلاثاء ١٢
(27/06) MER 22.42 20.44 17.11 13.08 05.31 03.24 الأربعاء ١٣
(28/06) GIO 22.42 20.44 17.11 13.08 05.32 03.24 الخميس ١٤
(29/06) VEN 22.42 20.44 17.11 13.08 05.32 03.25 الجمعة ١٥
(30/06) SAB 22.42 20.44 17.12 13.08 05.33 03.26 السبت ١٦
(01/07) DOM 22.41 20.44 17.12 13.09 05.33 03.27 الأحَد ١٧
(02/07) LUN 22.41 20.44 17.12 13.09 05.34 03.27 الإثنين ١٨
(03/07) MAR 22.40 20.44 17.12 13.09 05.34 03.28 الثلاثاء ١٩
(04/07) MER 22.40 20.44 17.12 13.09 05.35 03.29 الأربعاء ٢٠
(05/07) GIO 22.39 20.43 17.12 13.09 05.35 03.30 الخميس ٢١
(06/07) VEN 22.39 20.43 17.12 13.10 05.36 03.31 الجمعة ٢٢
(07/07) SAB 22.38 20.43 17.12 13.10 05.37 03.32 السبت ٢٣
(08/07) DOM 22.37 20.42 17.12 13.10 05.37 03.33 الأحَد ٢٤
(09/07) LUN 22.37 20.42 17.12 13.10 05.38 03.34 الإثنين ٢٥
(10/07) MAR 22.36 20.42 17.12 13.10 05.39 03.36 الثلاثاء ٢٦
(11/07) MER 22.35 20.41 17.12 13.10 05.39 03.37 الأربعاء ٢٧
(12/07) GIO 22.34 20.41 17.12 13.10 05.40 03.38 الخميس ٢٨
(13/07) VEN 22.33 20.40 17.12 13.11 05.41 03.39 الجمعة ٢٩
(14/07) SAB 22.32 20.40 17.12 13.11 05.42 03.41 السبت ٣٠

 

‘aid al fitr / festa di fine Ramadan

L’aid al fitr / festa di fine Ramadan sarà celebrata domani, venerdì 15 giugno.

Cassino

La preghiera comunitaria per la città di Cassino(FR) avrà luogo in P.zza Garibaldi di fronte la stazione ferroviaria, a partire dalle ore 7:30.

Frosinone

La preghiera comunitaria per la città di Frosinone avrà luogo presso il campo sportivo Zauli affianco al parcheggio della questura alle ore 7,00.

Auguriamo a tutti i musulmuni e loro famiglie una festa benedetta, che Allah accetti il nostro digiuno e le nostre preghiere.

Fine Ramadan / ‘aid al-fitr 1439

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nel nome di Allah Clemente e Misericordioso

Il centro islamico culturale “La Luce” di Cassino(FR) informa che l’aid al fitr sarà venerdì 15 o sabato 16, comunicheremo la data esatta giovedì 14 dopo le ore 18:00 in sh’a Allah.

La preghiera comunitaria si svolgerà in piazza Garibaldi, di fronte la stazione ferroviaria a partire dalle 7:30 del mattino.

Che Allah accetti il nostro digiuno e le notre preghiere.

Inizio Ramadan 1439 / 2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nel nome di Allah Clemente e Misericordioso

Il centro islamico culturale “La Luce” di Cassino(FR) informa che il primo giorno di Ramadan sarà giovedi 17 maggio -in sh’a Allah.

Auguriamo a tutti i fedeli e loro famiglie un generoso Ramadan.

Ramadan Karim Cassino

Orario delle preghiere valido per cassino Ramadan 1439

Orario preghiere Ramadan
Orario preghiere Ramadan

 

Orario preghiere in formato pdf: Orario preghiere Ramadan

 

 

Inizio Ramadan 1439 / 2018

Assalam alaykum,

il primo giorno di Ramaḍān sarà – in sh’a Allāh – o mercoledì (primo tarāwīḥ ci sarà martedi sera) oppure giovedì (primo Tarāwīḥ mercoledì sera).

Martedì sera comunicheremo la data definitiva di primo Ramaḍān su questo sito – in sh’a Allāh.

barak Allāhu fikum

Orario preghiere Shaʿbān 1439

أوقات الصلاة / Orario preghiere –  شعبان / Shaʿbān 1439

Data Giorno العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر اليوم Hijri
    al-ᶜishā’ al-maghrib al-ᶜasr al-ẓuhr al-shurūq al-fajr    
    Sera Tronto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba    
(17/04) MAR 21.21 19.48 16.50 13.04 06.20 04.41 الثلاثاء ١
(18/04) MER 21.22 19.50 16.50 13.04 06.19 04.40 الأربعاء ٢
(19/04) GIO 21.24 19.51 16.50 13.04 06.17 04.38 الخميس ٣
(20/04) VEN 21.25 19.52 16.51 13.04 06.16 04.36 الجمعة ٤
(21/04) SAB 21.27 19.53 16.51 13.04 06.14 04.34 السبت ٥
(22/04) DOM 21.28 19.54 16.51 13.03 06.13 04.32 الأحَد ٦
(23/04) LUN 21.30 19.55 16.52 13.03 06.11 04.30 الإثنين ٧
(24/04) MAR 21.31 19.56 16.52 13.03 06.10 04.28 الثلاثاء ٨
(25/04) MER 21.33 19.57 16.52 13.03 06.08 04.26 الأربعاء ٩
(26/04) GIO 21.34 19.58 16.53 13.03 06.07 04.24 الخميس ١٠
(27/04) VEN 21.36 19.59 16.53 13.02 06.06 04.22 الجمعة ١١
(28/04) SAB 21.37 20.00 16.53 13.02 06.04 04.20 السبت ١٢
(29/04) DOM 21.39 20.02 16.54 13.02 06.03 04.19 الأحَد ١٣
(30/04) LUN 21.40 20.03 16.54 13.02 06.01 04.17 الإثنين ١٤
(01/05) MAR 21.42 20.04 16.54 13.02 06.00 04.15 الثلاثاء ١٥
(02/05) MER 21.43 20.05 16.55 13.02 05.59 04.13 الأربعاء ١٦
(03/05) GIO 21.45 20.06 16.55 13.02 05.58 04.11 الخميس ١٧
(04/05) VEN 21.47 20.07 16.55 13.02 05.56 04.09 الجمعة ١٨
(05/05) SAB 21.48 20.08 16.56 13.01 05.55 04.08 السبت ١٩
(06/05) DOM 21.50 20.09 16.56 13.01 05.54 04.06 الأحَد ٢٠
(07/05) LUN 21.51 20.10 16.56 13.01 05.53 04.04 الإثنين ٢١
(08/05) MAR 21.53 20.11 16.57 13.01 05.51 04.02 الثلاثاء ٢٢
(09/05) MER 21.54 20.12 16.57 13.01 05.50 04.01 الأربعاء ٢٣
(10/05) GIO 21.56 20.13 16.57 13.01 05.49 03.59 الخميس ٢٤
(11/05) VEN 21.57 20.14 16.58 13.01 05.48 03.57 الجمعة ٢٥
(12/05) SAB 21.59 20.15 16.58 13.01 05.47 03.56 السبت ٢٦
(13/05) DOM 22.01 20.16 16.58 13.01 05.46 03.54 الأحَد ٢٧
(14/05) LUN 22.02 20.17 16.59 13.01 05.45 03.52 الإثنين ٢٨
(15/05) MAR 22.04 20.18 16.59 13.01 05.44 03.51 الثلاثاء ٢٩
(16/05) MER 22.05 20.19 16.59 13.01 05.43 03.49 الأربعاء ٣٠

Download orario formato pdf: Shaban

أوقات الصلاة / Orario preghiere – رجب / Rajab 1439

orario preghiere

ORARIO DELLE PREGHIERE VALIDO PER CASSINO(FR)

Data Giorno العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر اليوم Hijri
    al-ᶜishā’ al-maghrib al-ᶜasr al-ẓuhr al-shurūq al-fajr    
    Sera Tramonto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba    
(18/03) DOM 19.41 18.16 15.36 12.13 06.10 04.39 الأحَد ١
(19/03) LUN 19.43 06.17 15.37 12.13 06.08 04.37 الإثنين ٢
(20/03) MAR 19.44 06.18 15.37 12.12 06.06 04.35 الثلاثاء ٣
(21/03) MER 19.45 06.19 15.38 12.12 06.05 04.33 الأربعاء ٤
(22/03) GIO 19.46 06.20 15.38 12.12 06.03 04.31 الخميس ٥
(23/03) VEN 19.48 06.21 15.39 12.11 06.01 04.30 الجمعة ٦
(24/03) SAB 19.49 06.22 15.39 12.11 06.00 04.28 السبت ٧
(25/03) DOM 20.50 19.24 16.40 13.11 06.58 05.26 الأحَد ٨
(26/03) LUN 20.51 19.25 16.40 13.10 06.56 05.24 الإثنين ٩
(27/03) MAR 20.53 19.26 16.41 13.10 06.55 05.22 الثلاثاء ١٠
(28/03) MER 20.54 19.27 16.41 13.10 06.53 05.20 الأربعاء ١١
(29/03) GIO 20.55 19.28 16.42 13.10 06.51 05.18 الخميس ١٢
(30/03) VEN 20.56 19.29 16.42 13.09 06.50 05.16 الجمعة ١٣
(31/03) SAB 20.58 19.30 16.43 13.09 06.48 05.15 السبت ١٤
(01/04) DOM 20.59 19.31 16.43 13.09 06.46 05.13 الأحَد ١٥
(02/04) LUN 21.00 19.32 16.44 13.08 06.45 05.11 الإثنين ١٦
(03/04) MAR 21.02 19.33 16.44 13.08 06.43 05.09 الثلاثاء ١٧
(04/04) MER 21.03 19.34 16.45 13.08 06.41 05.07 الأربعاء ١٨
(05/04) GIO 21.04 19.35 16.45 13.08 06.40 05.05 الخميس ١٩
(06/04) VEN 21.06 19.37 16.45 13.07 06.38 05.03 الجمعة ٢٠
(07/04) SAB 21.07 19.38 16.46 13.07 06.36 05.01 السبت ٢١
(08/04) DOM 21.08 19.39 16.46 13.07 06.35 04.59 الأحَد ٢٢
(09/04) LUN 21.10 19.40 16.47 13.06 06.33 04.57 الإثنين ٢٣
(10/04) MAR 21.11 19.41 16.47 13.06 06.31 04.55 الثلاثاء ٢٤
(11/04) MER 21.12 19.42 16.47 13.06 06.30 04.53 الأربعاء ٢٥
(12/04) GIO 21.14 19.43 16.48 13.06 06.28 04.51 الخميس ٢٦
(13/04) VEN 21.15 19.44 16.48 13.05 06.27 04.49 الجمعة ٢٧
(14/04) SAB 21.17 19.45 16.49 13.05 06.25 04.47 السبت ٢٨
(15/04) DOM 21.18 19.46 16.49 13.05 06.23 04.45 الأحَد ٢٩
(16/04) LUN 21.19 19.47 16.49 13.05 06.22 04.43 الإثنين ٣٠

 

Download: PDFRajab