أوقات الصلاة | Orario preghiere | Moharam / محرم 1435

MOSCHEA DI CASSINO
أوقات الصلاة
Orario preghiere
Moharam / محرم 1435

Hijri

Greg

العشاء

المغرب

العصر

الظهر

الشروق

الفجر

Isha

Maghrib

Asr

Zuhr

Sunrise

Fajer

1435-01-01

(05/11)

6:24 PM

4:57 PM

2:31 PM

11:48 AM

6:40 AM

5:07 AM

1435-01-02

(06/11)

6:23 PM

4:56 PM

2:31 PM

11:48 AM

6:41 AM

5:08 AM

1435-01-03

(07/11)

6:22 PM

4:55 PM

2:30 PM

11:48 AM

6:42 AM

5:09 AM

1435-01-04

(08/11)

6:21 PM

4:54 PM

2:29 PM

11:48 AM

6:43 AM

5:10 AM

1435-01-05

(09/11)

6:20 PM

4:53 PM

2:28 PM

11:49 AM

6:45 AM

5:11 AM

1435-01-06

(10/11)

6:19 PM

4:52 PM

2:27 PM

11:49 AM

6:46 AM

5:12 AM

1435-01-07

(11/11)

6:19 PM

4:51 PM

2:26 PM

11:49 AM

6:47 AM

5:13 AM

1435-01-08

(12/11)

6:18 PM

4:50 PM

2:25 PM

11:49 AM

6:48 AM

5:15 AM

1435-01-09

(13/11)

6:17 PM

4:49 PM

2:25 PM

11:49 AM

6:49 AM

5:16 AM

1435-01-10

(14/11)

6:16 PM

4:48 PM

2:24 PM

11:49 AM

6:51 AM

5:17 AM

1435-01-11

(15/11)

6:16 PM

4:47 PM

2:23 PM

11:49 AM

6:52 AM

5:18 AM

1435-01-12

(16/11)

6:15 PM

4:46 PM

2:22 PM

11:50 AM

6:53 AM

5:19 AM

1435-01-13

(17/11)

6:14 PM

4:45 PM

2:22 PM

11:50 AM

6:54 AM

5:20 AM

1435-01-14

(18/11)

6:14 PM

4:44 PM

2:21 PM

11:50 AM

6:55 AM

5:21 AM

1435-01-15

(19/11)

6:13 PM

4:44 PM

2:20 PM

11:50 AM

6:57 AM

5:22 AM

1435-01-16

(20/11)

6:13 PM

4:43 PM

2:20 PM

11:50 AM

6:58 AM

5:23 AM

1435-01-17

(21/11)

6:12 PM

4:42 PM

2:19 PM

11:51 AM

6:59 AM

5:24 AM

1435-01-18

(22/11)

6:12 PM

4:42 PM

2:19 PM

11:51 AM

7:00 AM

5:25 AM

1435-01-19

(23/11)

6:11 PM

4:41 PM

2:18 PM

11:51 AM

7:01 AM

5:26 AM

1435-01-20

(24/11)

6:11 PM

4:41 PM

2:18 PM

11:51 AM

7:02 AM

5:27 AM

1435-01-21

(25/11)

6:10 PM

4:40 PM

2:17 PM

11:52 AM

7:03 AM

5:28 AM

1435-01-22

(26/11)

6:10 PM

4:40 PM

2:17 PM

11:52 AM

7:05 AM

5:29 AM

1435-01-23

(27/11)

6:10 PM

4:39 PM

2:17 PM

11:52 AM

7:06 AM

5:30 AM

1435-01-24

(28/11)

6:10 PM

4:39 PM

2:16 PM

11:53 AM

7:07 AM

5:30 AM

1435-01-25

(29/11)

6:09 PM

4:38 PM

2:16 PM

11:53 AM

7:08 AM

5:31 AM

1435-01-26

(30/11)

6:09 PM

4:38 PM

2:16 PM

11:53 AM

7:09 AM

5:32 AM

1435-01-27

(01/12)

6:09 PM

4:38 PM

2:15 PM

11:54 AM

7:10 AM

5:33 AM

1435-01-28

(02/12)

6:09 PM

4:37 PM

2:15 PM

11:54 AM

7:11 AM

5:34 AM

1435-01-29

(03/12)

6:09 PM

4:37 PM

2:15 PM

11:55 AM

7:12 AM

5:35 AM

1435-01-30

(04/12)

6:09 PM

4:37 PM

2:15 PM

11:55 AM

7:13 AM

5:36 AM

Orario in formato pdf: link

 

 

CORSO DI LINGUA ARABA A CASSINO(FR)

CORSO DI LINGUA ARABA A CASSINO(FR)

بسم الله الرحمن الرحيم
Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso

Il Centro Islamico Culturale “La Luce” organizza un corso di lingua araba livello principianti per adulti.

Il corso, che sarà tenuto da madrelingua arabi, si svolgerà presso la sede dell’associazione in Via Virgilio n° 12 a Cassino la domenica mattina dalle 10 alle 12, avrà inizio il 10 Novembre 2013 e terminerà il 22 Dicembre 2013.

E’ prevista una quota minima di partecipazione, per informazioni è possibile rivolgersi presso i locali dell’associazione o presso la macelleria che si trova sempre in via Virgilio, oppure inviando una e-mail all’indirizzo info@centroislamicocassino.it.