أوقات الصلاة / Orario preghiere Cassino – شوال / Shawwàl 1439

orario preghiere

CENTRO ISLAMICO CULTURALE – LA LUCE / المركز الإِسْلامِيّ الثقافيّ – النور

أوقات الصلاة / Orario preghiere Cassino –  شوال / Shawwàl 1439

Data Giorno العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر اليوم Hijri
    al-ᶜishā’ al-maghrib al-ᶜasr al-ẓuhr al-shurūq al-fajr    
    Sera Tramonto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba    
(15/06) VEN 22.40 20.42 17.09 13.05 05.29 03.21 الجمعة ١
(16/06) SAB 22.40 20.42 17.09 13.05 05.29 03.21 السبت ٢
(17/06) DOM 22.41 20.43 17.09 13.06 05.29 03.21 الأحَد ٣
(18/06) LUN 22.41 20.43 17.09 13.06 05.29 03.21 الإثنين ٤
(19/06) MAR 22.42 20.43 17.10 13.06 05.29 03.21 الثلاثاء ٥
(20/06) MER 22.42 20.44 17.10 13.06 05.29 03.21 الأربعاء ٦
(21/06) GIO 22.42 20.44 17.10 13.07 05.29 03.21 الخميس ٧
(22/06) VEN 22.42 20.44 17.10 13.07 05.30 03.22 الجمعة ٨
(23/06) SAB 22.42 20.44 17.10 13.07 05.30 03.22 السبت ٩
(24/06) DOM 22.42 20.44 17.11 13.07 05.30 03.22 الأحَد ١٠
(25/06) LUN 22.42 20.44 17.11 13.07 05.31 03.23 الإثنين ١١
(26/06) MAR 22.42 20.44 17.11 13.08 05.31 03.23 الثلاثاء ١٢
(27/06) MER 22.42 20.44 17.11 13.08 05.31 03.24 الأربعاء ١٣
(28/06) GIO 22.42 20.44 17.11 13.08 05.32 03.24 الخميس ١٤
(29/06) VEN 22.42 20.44 17.11 13.08 05.32 03.25 الجمعة ١٥
(30/06) SAB 22.42 20.44 17.12 13.08 05.33 03.26 السبت ١٦
(01/07) DOM 22.41 20.44 17.12 13.09 05.33 03.27 الأحَد ١٧
(02/07) LUN 22.41 20.44 17.12 13.09 05.34 03.27 الإثنين ١٨
(03/07) MAR 22.40 20.44 17.12 13.09 05.34 03.28 الثلاثاء ١٩
(04/07) MER 22.40 20.44 17.12 13.09 05.35 03.29 الأربعاء ٢٠
(05/07) GIO 22.39 20.43 17.12 13.09 05.35 03.30 الخميس ٢١
(06/07) VEN 22.39 20.43 17.12 13.10 05.36 03.31 الجمعة ٢٢
(07/07) SAB 22.38 20.43 17.12 13.10 05.37 03.32 السبت ٢٣
(08/07) DOM 22.37 20.42 17.12 13.10 05.37 03.33 الأحَد ٢٤
(09/07) LUN 22.37 20.42 17.12 13.10 05.38 03.34 الإثنين ٢٥
(10/07) MAR 22.36 20.42 17.12 13.10 05.39 03.36 الثلاثاء ٢٦
(11/07) MER 22.35 20.41 17.12 13.10 05.39 03.37 الأربعاء ٢٧
(12/07) GIO 22.34 20.41 17.12 13.10 05.40 03.38 الخميس ٢٨
(13/07) VEN 22.33 20.40 17.12 13.11 05.41 03.39 الجمعة ٢٩
(14/07) SAB 22.32 20.40 17.12 13.11 05.42 03.41 السبت ٣٠

 

‘aid al fitr / festa di fine Ramadan

L’aid al fitr / festa di fine Ramadan sarà celebrata domani, venerdì 15 giugno.

Cassino

La preghiera comunitaria per la città di Cassino(FR) avrà luogo in P.zza Garibaldi di fronte la stazione ferroviaria, a partire dalle ore 7:30.

Frosinone

La preghiera comunitaria per la città di Frosinone avrà luogo presso il campo sportivo Zauli affianco al parcheggio della questura alle ore 7,00.

Auguriamo a tutti i musulmuni e loro famiglie una festa benedetta, che Allah accetti il nostro digiuno e le nostre preghiere.

Fine Ramadan / ‘aid al-fitr 1439

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nel nome di Allah Clemente e Misericordioso

Il centro islamico culturale “La Luce” di Cassino(FR) informa che l’aid al fitr sarà venerdì 15 o sabato 16, comunicheremo la data esatta giovedì 14 dopo le ore 18:00 in sh’a Allah.

La preghiera comunitaria si svolgerà in piazza Garibaldi, di fronte la stazione ferroviaria a partire dalle 7:30 del mattino.

Che Allah accetti il nostro digiuno e le notre preghiere.

Inizio Ramadan 1439 / 2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nel nome di Allah Clemente e Misericordioso

Il centro islamico culturale “La Luce” di Cassino(FR) informa che il primo giorno di Ramadan sarà giovedi 17 maggio -in sh’a Allah.

Auguriamo a tutti i fedeli e loro famiglie un generoso Ramadan.

Ramadan Karim Cassino

Orario delle preghiere valido per cassino Ramadan 1439

Orario preghiere Ramadan
Orario preghiere Ramadan

 

Orario preghiere in formato pdf: Orario preghiere Ramadan

 

 

Inizio Ramadan 1439 / 2018

Assalam alaykum,

il primo giorno di Ramaḍān sarà – in sh’a Allāh – o mercoledì (primo tarāwīḥ ci sarà martedi sera) oppure giovedì (primo Tarāwīḥ mercoledì sera).

Martedì sera comunicheremo la data definitiva di primo Ramaḍān su questo sito – in sh’a Allāh.

barak Allāhu fikum